06/04/2012

[Video] 17 từ tạo cảm hứng cho kiến trúc
Link youtube: http://youtu.be/ZlEryx0g1ZY

1. Optimism – pessimism
2. Expressive –neutral
3. Radical – conservative
4. Emotional – cool
5. Inexplicable – understood
6. Hand –computer
7. Complex – simple
8. Political –Evasive
9. Real –simulated
10. Unexpected – habitual
11. Raw – Refined
12. Pointed - Blunt
13. Memorable - Forgettable
14. Communicative – mute
15. Risky – safe
16. Space –Fashion
17. Democratic -authoritarian

1.Lạc quan-bi quan
2.
Diễn cảm-trung lập
3. Cấp tiến - bảo thủ
4. Cảm Xúc –
Điềm tĩnh
5. Không thể giải thích - hiểu
6. Tay máy tính
7. Phức tạp - đơn giản
8. Chính trị-lảng tránh
9.
Đọc -Mô phỏng thực
10. Bất ngờ - thói quen
11.
Thô sơ – Tinh tế
12.
Các điểm - Cùn
13.
Đáng nhớ - quên
14. Giao tiếp - tắt tiếng
15. Nguy hiểm - an toàn
16. Không gian-Thời trang
17. Dân chủ
- độc đoán

Nhãn: