24/06/2014

"Chỉ mặt" 10 nguyên nhân và giải pháp nhằm vực dậy thị trường BĐS


Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình Đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường BĐS. Theo đó, đã chỉ ra 10 nguyên nhân khiến thị trường này bộc lộ những yếu kém, bất cập, đồng thời chỉ ra những giải pháp nhằm khắc phục chúng.
10 nguyên nhân yếu kém
Thứ nhất, hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản, từ công tác đầu tư xây dựng, giao dịch bất động sản đến quản lý sử dụng bất động sản chậm được hoàn thiện, còn chồng chéo. Nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn, bất cập của cơ chế chính sách nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời dẫn đến thị trường bất động sản chưa được quản lý và kiểm soát một cách hiệu quả.
Thứ hai, việc phát triển bất động sản không theo quy hoạch, không có kế hoạch, không căn cứ vào nhu cầu của thị trường và nguồn lực thực hiện. Công tác quản lý phát triển đô thị còn bất cập. Bên cạnh đó, chất lượng lập và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, các quy hoạch chuyên ngành chưa phủ kín và không đồng bộ. Việc cấp phép đầu tư các dự án chưa theo quy hoạch, thường do nhà đầu tư đề xuất rồi mới quy hoạch.
Thứ ba, chính sách phát triển thị trường bất động sản chưa thật sự phù hợp, vai trò của Nhà nước trong kiểm soát và điều tiết thị trường bất động sản thông qua thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp chưa hiệu quả. Chính sách tài chính đất đai thời gian qua còn thiếu nhất quán, chưa rõ ràng. Thêm vào đó, việc quy định thu tiền sử dụng đất một lần đối với hầu hết các loại dự án bất động sản như hiện nay đã tạo gánh nặng về vốn đối với chủ đầu tư cũng như người dân, đồng thời chưa tạo được nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách.
Thứ tư, hệ thống các định chế tài chính bất động sản chưa được hoàn thiện, thiếu nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản; chính sách tín dụng bất động sản không ổn định, gây khó khăn cho các nhà đầu tư, cũng như người dân. Nguồn vốn cho đầu tư bất động sản chủ yếu từ ngân hàng và huy động của người dân có nhu cầu. Chính sách tín dụng cho bất động sản không ổn định và rõ ràng, tỷ lệ dư nợ tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ của tổ chức tín dụng vẫn còn bị hạn chế do phải đảm bảo an toàn hệ thống, lãi suất thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Thứ năm, chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản chưa thực sự là công cụ góp phần công khai, minh bạch và điều tiết thị trường, hạn chế đầu cơ; phương pháp tính thuế và thủ tục nộp thuế có điểm còn chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, dễ thất thu thuế.   
Thứ sáu, năng lực các chủ thể của thị trường bất động sản, kể cả về năng lực chuyên môn cũng như năng lực tài chính còn nhiều hạn chế, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, đầu tư theo phong trào, thậm chí có không ít doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu chụp giật, lừa đảo làm mất lòng tin của xã hội đối với thị trường.
Thứ bảy, đa số các nhà đầu tư mới chú trọng đến các sản phẩm có lợi nhuận cao mà chưa quan tâm đến các sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp. Trong khi nhà nước cũng chưa có chính sách phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp phát triển đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của đại bộ phận dân cư, dẫn đến tình trạng lệch pha cung - cầu, thị trường dư thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà ở bình dân và nhà ở xã hội.
Thứ tám, các thị trường khác có tính chất hỗ trợ, kết hợp với thị trường bất động sản như: thị trường vốn, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường xây dựng, thị trường lao động phát triển chưa đồng bộ, chưa tương thích với thị trường bất động sản, vì vậy chưa hỗ trợ cho thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định.
Thứ chín, hệ thống thông tin, dự báo về thị trường bất động sản không thống nhất, thiếu tin cậy gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, cũng như bảo đảm tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản. Chưa có hệ thống theo dõi thống kê tình hình thị trường bất động sản, hệ thống quản lý và thống kê dữ liệu về sở hữu bất động sản, giao dịch bất động sản đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành, đề xuất giải pháp để điều chỉnh cũng như định hướng thị trường bất động sản.
Thứ mười, công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản còn nhiều bất cập, chưa phát huy được vai trò của nhà nước trong việc định hướng, điều tiết vĩ mô và kiểm soát hoạt động của thị trường bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động một cách ổn định, lành mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, giao dịch bất động sản chưa được thường xuyên, liên tục. Thủ tục hành chính liên quan đến thị trường bất động sản như thủ tục đầu tư, giao đất, hoạt động xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất… còn phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng chung đến thị trường bất động sản.
9 giải pháp phát triển
Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững và lành mạnh. Trong đó có đề xuất thống nhất hệ thống đăng ký sở hữu bất động sản, đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất một cách khoa học, đơn giản về thủ tục, tin học hóa hệ thống đăng ký để người dân tự nguyện đăng ký, được Nhà nước bảo hộ và dễ dàng thực hiện các quyền đối với tài sản theo quy định của pháp luật.
Hai là, về công tác quy hoạch, Bộ này đề xuất đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển theo quy hoạch, có kế hoạch, khắc phục tình trạng phát triển đô thị, bất động sản một cách tự phát. Do đó, một trong các yêu cầu là các dự án phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản phải đồng bộ với các công trình hạ tầng xã hội, phù hợp với quy hoạch và theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, công khai quy hoạch chi tiết và kế hoạch phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn để các nhà đầu tư và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin...
Ba là, tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản phát triển bền vững. Trong giải pháp này, sẽ đẩy mạnh hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để điều tiết thị trường và tăng nguồn thu cho ngân sách. Nhà nước thống nhất quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Bốn là, tái cơ cấu thị trường bất động sản, phát triển đa dạng các loại hàng hoá bất động sản, nhất là nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, khắc phục lệch pha cung - cầu hàng hoá trên thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, có quy định tất cả các địa phương phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhằm minh bạch hoá và tạo sự công bằng và chọn được những chủ đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án; Quy định về cơ cấu các loại nhà ở, đa dạng các loại hình sản phẩm ngay từ khâu quy hoạch, phê duyệt dự án.
Năm là, hình thành và tạo điều kiện để các định chế tài chính phát triển nhằm thu hút các nguồn vốn cho thị trường bất động sản, điều chỉnh chính sách tín dụng linh hoạt để tạo điều kiện về vốn cho các chủ thể tham gia thị trường bất động sản. Trong đó, có cơ chế, chính sách tín dụng linh hoạt tạo hành lang pháp lý để các ngân hàng thương mại có thể huy động được các nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất ổn định để cung cấp tín dụng cho thị trường bất động sản, đồng thời hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập trung bình, ổn định có khả năng mua nhà ở.
Sáu là, hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan tới bất động sản để khuyến khích sử dụng có hiệu quả bất động sản, giao dịch chính thức trên thị trường, hạn chế đầu cơ, trốn lậu thuế cũng như tăng nguồn thu cho Nhà nước. Điều này được thực hiện trên cơ sở phải sửa đổi, bổ sung Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định về lệ phí trước bạ liên quan tới bất động sản.
Bảy là, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thị trường bất động sản để bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động một cách lành mạnh và chuyên nghiệp. Trong đó, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cao cấp như khách sạn hạng cao cấp, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ cao cấp và hạ tầng các khu công nghiệp cần vốn đầu tư lớn cũng như các khu đô thị lớn mang tính đặc thù.
Tám là, xây dựng hệ thống thông tin, dự báo về thị trường bất động sản thống nhất, tin cậy từ Trung ương đến địa phương làm cơ sở cho hoạch định chính sách, quản lý thị trường bất động sản; thực hiện cung cấp thông tin, bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động một cách công khai, minh bạch. Trong đó, quy định trách nhiệm cung cấp thông tin về dự án bất động sản, tiến độ thực hiện, tình hình giao dịch của các chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản...  
Chín là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản. Trong đó, đáng lưu ý là có yêu cầu về công khai các thủ tục dịch vụ công liên quan đến việc đăng ký, xác lập quyền  sở hữu, chuyển dịch sở hữu, mua bán bất động sản, sao lục hồ sơ bất động sản, giao đất, cho thuê đất; Thực hiện triệt để cơ chế “một cửa” trong các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, chuyển dịch sở hữu, thế chấp, giải chấp bất động sản.
Haad.vn
Nguồn: batdongsan

Nhãn:

23/06/2014

5 bất cập của thị trường bất động sản

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thị trường bất động sản thời gian vừa qua đã bộc lộ những yếu kém, bất cập.
Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bất động sản lên Thủ tướng Chính phủ. Tờ trình đã nêu rõ 5 bất cập, yếu kém của thị trường bất động sản trong thời gian qua.

Thứ nhất, thị trường bất động sản mới hình thành nên phát triển còn thiếu ổn định, khi thì phát triển quá "nóng", lúc thì "đóng băng" không có giao dịch. Tình trạng phát triển bất động sản tự phát, theo phong trào còn phổ biến. Nhiều dự án chậm hoàn thành hoặc không đủ điều kiện hạ tầng để đưa vào sử dụng bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Tồn kho bất động sản lớn, phát sinh nợ xấu ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Thứ hai, cơ cấu hàng hóa bất động sản, nhất là nhà ở không phù hợp với nhu cầu thị trường, dẫn đến lệch pha cung - cầu. Thị trường dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, nhưng lại thiếu sản phẩm nhà ở bình dân phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư đô thị.

Thứ ba, giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở không ổn định, không phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản, cũng như không phù hợp với khả năng chi trả của người dân, với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Thứ tư, thị trường bất động sản phát triển thiếu minh bạch, từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, giao dự án đến giao dịch bất động sản. Cơ chế xin - cho trong việc giao dự án bất động sản dễ dẫn đến tham nhũng; giao dịch ngầm dẫn đến hiện tượng làm giá, đầu cơ, lũng đoạn thị trường còn diễn ra tại nhiều dự án.
 
Thứ năm, thị trường bất động sản phát triển chưa có sự kiểm soát có hiệu quả từ phía các cơ quan nhà nước, nhất là tại các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Haad.vn
Nguồn: cafef.vn

Nhãn: ,

18/06/2014

Chung cư mini: Sôi động phân khúc cho thuê


Tới thời điểm giữa năm 2014, phân khúc chung cư mini (CCMN) vẫn chưa chứng kiến sự khởi sắc về thanh khoản lẫn giá trị sản phẩm. Thay vào đó, là hai diễn biến có chiều hướng đối lập nhau giữa hoạt động chào thuê CCMN và mở bán rầm rộ.
Tại Tp.HCM, chung cư mini (CCMN) đã bị “lãng quên” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở Hà Nội, thị trường “hẹp” này đang sôi động nhưng lại tập trung ở mảng cho thuê với những căn hộ nhỏ, đủ nội thất khép kín.
Khuyến mãi, chiết khấu.. chẳng ăn thua!
Vài tháng qua, đan xen trong “cơn lốc” ra hàng của hàng chục đơn vị chuyên tạo lập chung cư thương mại, đất nền phân lô giá rẻ, lác đác một số DN vẫn “cặm cụi” cần mẫn quảng cáo, PR trên khắp các diễn đàn mua sắm, tư vấn tiêu dùng về những sản phẩm CCMN mới (hoặc sắp)… ra lò. Rút kinh nghiệm từ nhiều đồng nghiệp đã “cháy hết mình” vì CCMN, đa phần chủ đầu tư khôn ngoan chọn địa điểm thuận tiện giao thông, gần (hoặc cách dưới 10km) trung tâm Thủ đô để triển khai công trình và kinh doanh bán hàng. Không chỉ vậy, như một quy luật bất thành văn trong thời buổi “trăm người bán, mười người xem, một người xuống tiền”, các dự án mới hoặc sắp hoàn thiện bên trong đều được “đính kèm” nhiều kiểu khuyến mãi, chiết khấu tương đối hấp dẫn người mua.
Điểm qua danh sách dài các CCMN đang rao bán trực tuyến trên mạng internet và đăng trên Mua & Bán, khu vực Từ Liêm cho thấy số lượng sản phẩm CCMN gia tăng đáng kể so với đầu năm 2014. Điều này khớp với quyết định tách Từ Liêm thành hai quận mới, cộng thêm nhiều thông tin chính thức phát đi từ cơ quan hoạch định chính sách liên quan tới quy hoạch phát triển đô thị gần đây. Với từ khóa “giá thấp nhất thị trường”, kết quả trả về nhiều nhất là dự án chung cư mini tại Bắc Từ Liêm với rất nhiều chế độ khuyến mại.
Một trường hợp khác là CCMN ở khu Mỹ Đình – Đình Thôn. Chủ đầu tư mở bán dự án sắp bàn giao nhà, chiết khấu 2% cho khách mua căn hộ (có diện tích từ 38 – 48,8m2) khi thanh toán 100% giá trị căn hộ trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc. Điểm chung của hai dự án nêu trên là DN không nhắc tới hoặc nói chung chung về nghĩa vụ thực hiện cấp sổ hồng căn hộ cho khách.
Sẵn sàng công khai về tiến độ, pháp lý, nhưng DN đều “né” vấn đề chứng nhận sở hữu căn hộ cho khách. Cơ bản, thông tin cung cấp chỉ gồm: CCMN X có đầy đủ thủ tục pháp lý theo Nghị định 71, thông tư 16… hay đơn giản chỉ là “Có đầy đủ hồ sơ pháp lý để làm thủ tục cấp sổ hồng cho từng căn hộ. Đủ hồ sơ pháp lý, không đồng nghĩa sẽ được cấp sổ hồng từng căn hộ - thực tế số lượng trường hợp CCMN được cấp sổ hồng từng căn ở Thủ đô chứng minh điều này.
Cho thuê, sống “khỏe”
Theo một số khách hàng trẻ đang quan tâm tới sản phẩm CCMN mới chào thị trường, yếu tố về sổ hồng cơ bản vẫn lấn át với nhu cầu ở trước mắt (thay vì đi thuê trọ nay đây mai đó). Bỏ ra tối thiểu 500 triệu đồng để được chiết khấu 2% giá trị, hay trả dần (theo tiến độ ngắn) 700-800 triệu đồng đều không hề đơn giản với những “thượng đế” này. Đổi lại, khoản tài chính có thể đầu tư thêm, hoặc tích trữ gửi ngân hàng, họ đều nghiêng về phương án tìm thuê các căn CCMN nhỏ hẹp hơn, đủ nội thất khép kín, quan trọng giá phải thật sự rẻ.
Đáp ứng lại “ước muốn” trên của rất nhiều người lao động ngụ cư ở Thủ đô, ngày càng xuất hiện các chủ nhà đăng tin cho thuê căn CCMN với đặc điểm cực kỳ phù hợp với khách hàng. Ví dụ, tại khu vực Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở, gần phố Cự Lộc, một chủ nhà đang… dán giấy cho thuê 3 căn CCMN diện tích chưa đầy 20m2. Theo đó, cả 3 căn này đều khép kín, có bếp nấu, bình nóng lạnh, gác xép, đồng hồ điện nước, tầng 1 để xe miễn phí và… bảo vệ 24/24.
Hai vợ chồng Hải - Lan tỏ ra khá vui vẻ sau khi thuê được một căn 19m2 tại phố Chính Kinh, với giá 1,7 triệu đồng/tháng. “Tìm được những căn hộ CCMN kiểu này khó lắm. Gần trung tâm, ít tắc đường, an ninh và để xe đều tốt. Nhà chỉ có 2 người nên sinh hoạt rất tiện lợi. Cứ ở tạm chừng 1 năm rồi tìm mua chung cư thương mại sau là được cả đôi đường”, Hải tâm sự.
Được biết, sau khi được chủ nhà đăng tin cho thuê, những căn CCMN “nhỏ xinh, vừa túi tiền” người lao động thu nhập thấp như trên luôn “cháy hàng". Trong đó, nhiều chủ nhà còn tỏ ra chuyên nghiệp khi áp dụng “phí dịch vụ” rất hữu nghị: 5.000 đồng/người/tháng. Còn lại, tiền gửi xe, tiền truyền hình cáp, internet đều “miễn”. Sống khỏe nhờ CCMN chính nhờ những điều không hề “mini” này.
Haad.vn
Nguồn: batdongsan


Nhãn: ,